KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA SÖNDAGEN DEN 20 MAJ 2018

EDHOLMA TOMTÄGAREFÖRENING KALLAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA SÖNDAGEN DEN 20 MAJ 2018

Stämman börjar klockan 13.00
Tornvillan i Vaxholm
Västra Ekuddsgatan 2
185 31 Vaxholm

Kaffe med bröd serveras till en kostnad av 40 kronor per person
Tag gärna med jämna pengar!

 

 

Förslag till dagordning vid årsmötet i Tornvillan den 20 maj klockan 13.00 2018

1 Mötets öppnande

2 Val av ordförande att leda förhandlingarna

3 Val av sekreterare

4 Mötets behöriga utlysande (kallelse med post eller e-post minst 14 dagar före)

5 Upprättande och godkännande av röstlängd och dagordning

6 Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokoll

7 Verksamhetsberättelse för 2017. Beslut att fastställa densamma

8 Framläggande av årsredovisning

9 Framläggande av revisionsberättelse

10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

11 Beslut om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning

12 Fastställande av budget

13 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

14 Fastställande av arvode till ledamöter och suppleanter för 2018

15 Val av styrelseledamöter samt suppleanter

16 Val av revisorer samt suppleanter

17 Val av valberedning

18 Vi söker medlemmar som vill ta hand om pilkastning, tombola, peka rätt, fiskdamm och kaffeservering samt gräsklippning runt stång och fotbollsplan.
Midsommarstången kläs på fredag klockan 15.00

19 Övriga frågor

20 Mötets avslutande

 

Edholma Tomtägareförening (ETF) Verksamhetsberättelse för år 2017

Årsstämman hölls den 21 maj i Tornvillan, Vaxholm. Under året har tre protokollförda sammanträden hållits.

Styrelsen har bestått av:
Peter Carlson                                                                        (ordförande)
Magnus Rittnor                                                                    (sekreterare)
Johan Lundin                                                                         (kassör)
Johan Torstenson                                                               (ledamot)
Peter Hagman                                                                    (ledamot)
Caroline Westcott                                                               (suppleant)
Lars Elison                                                                              (revisorer)
Lena Rinne och Kerstin Lindström                                 (revisorsuppleanter)
Bengt Elison och Lars-Åke Fredberg                            (valberedning)

Medlemmar: Föreningen har under året haft 105 medlemmar (en har avslutat medlemskap). Medlemsavgiften har varit 700 kr per tomt.
Naturvårdsdag/gemensam arbetsdag för alla medlemmar: Vid arbetsdagen 23 september röjdes det vid kvarnen och Badviken. Efter avslutad arbetsdag bjöds det på goda grillade korvar, läsk och öl. Ett stort tack till alla er som kom och arbetade för vår sak!
Övrigt: Dikning på västra är klar och vi ser hur resultatet faller ut vid årstidernas förändring. Om det inte torkar upp så överväger vi en träspång vid det sankaste partiet.

Midsommarfirande: På midsommaraftonen smyckades majstången med löv och blommor av glada barn och vuxna. Enligt gammal Edholmatradition hölls midsommarfirandet på midsommardagen vid kvarnen. Midsommar-tåget startade som vanligt vid Engqvists grind och gick till kvarnen under sång och musik av jazz trumpetaren Karl Olandersson. Edholma tomtägarförening gav Karl en Klong ljusstake som tack. Vid kvarnen var det dans runt majstången och olika aktiviteter som tombola, pilkastning, säckhoppning, potatislöpning m m. Styrelsen riktar ett stort tack till alla som ställt upp för att skapa detta lyckade arrangemang.
Den sedvanliga fotbollsmatchen mellan öns Östra och Västra sida spelades på söndagen under midsommarhelgen på den välklippta fotbollsplanen under ledning av domaren Bengt Elison. Detta år var det Västra sidan som vann matchen.
Simskola: Årets simskola var traditionsenligt veckorna 28 och 29.

 Edholma i december 2017

 

 Peter Carlson

ordförande Edholma Tomtägareförening    

Midsommar 2017

På Fredag klockan 15.00 klär vi stången vid Kvarnen

På Lördag  klockan 13.00 har vi avmarsch från Engqvist grind vid fotbollsplanen. Vi går till kvarnen under gemensam sång.

På Söndag klockan 11.00 är det fotbollsmatch mellan Östra och Västra

Vi söker fortfarande efter dansledare och någon som vill ta hand om fiskdamm eller annan godisaktivitet för barnen.

Arbetsdag i Edholma Båtklubb lördagen 17/6 kl 09.00

I år är temat för dagen Y-bommar.

Vi ska räta ut de som är krokiga.

Komplettera trädetaljerna.

Byta trasiga bomändar.

Allmän uppstädning av området mm.

Bra om var och en tar med sig lämpliga handverktyg, skruvdragare, bits mm.

Eftersom vi har en hel del gammalt virke och annat skräp som behöver transporteras till soptippen vore det bra om någon kunde ställa upp med bil och släpvagn för detta. Hör i så fall gärna av dig  (070-7428698).

Välkomna

Roger

Midsommar 2016

Snart är det dags för underbara midsommar!

På Fredag klockan 13.00 klär vi stången vid Kvarnen.

På Lördag  klockan 13.00 har vi avmarsch från Enqvist grind vid fotbollsplanen. Vi går till kvarnen under gemensam sång för lek och dans vid kvarnen. Ta med kontanter för lotter och lekar.

På Söndag klockan 11.00 är det fotbollsmatch mellan Östra och Västra.

HJÄLP! Vi söker någon som vill ta hand om en ”godisstation” för barnen, exempelvis fiskdamm. Kontakta Magnus om ni har frågor, 070-715 58 87, magnus.rittnor@gmail.com

EVA:s vatten stängs av för felsökning

Vi har under en lång tid observerat ett orimligt stort vattenuttag ur EVA:s system på Edholma. Förbrukningen framgår av avläsningar på Roslagsvattens mätare på Vaxön. Att något är fel styrks också av att avläsningarna på fastigheterna år 2015 visade på ett betydligt större svinn än tidigare. Med svinn menas här skillnaden mellan avläsningen på Vaxön och summan av all avläsningar på fastigheterna. Detta svinn var redan tidigare stort och har inte kunnat förklaras. För att lokalisera felet har vi gjort upprepade mätningar på tider när vattenförbrukningen på ön borde vara mycket liten och även vissa andra åtgärder. Orsaken till det stora vattenuttaget är dock fortfarande okänt. Det vi nu behöver fastställa är om felet ligger på någon fastighet eller i EVA:s nät. För att göra detta behöver vi stänga av serviceventilerna till samtliga fastigheter och samtidigt avläsa vattenmätarna på Vaxön. Om det visar sig att utflödet upphör ligger felet på någon fastighet och vi kan genom successiv inkoppling av fastigheterna lokalisera felet. Fortsätter utflödet så ligger felet inom den del som EVA tillsammans med Roslagsvatten ansvarar för.

Denna test kommer att utföras nu på måndag, 14 mars. Vattnet kommer då att vara avstängt med början kl 10.00.

Hur lång tid arbetet tar är omöjligt att säga på förhand. Det är helt beroende av de mätresultat vi får under testen.
När vattnet åter kan tas i bruk meddelar vi detta omedelbart via e-post.
Det är viktigt att inget vatten tappas ur nätet medan mätningarna pågår även om serviceventilen till den egna fastigheten är öppen.

/styrelsen