Alla inlägg av Magnus Rittnor

Midsommar 2018

Hej alla midsommarfirare på Edholma!

Vi hoppas på fint väder och många deltagare.

På Fredag träffas vi klockan 15.00 vid kvarnen och klär midsommarstången.

På Lördag klockan 13.00 är det som vanligt gemensamt tåg från Engqvist grind (100 meter öster om fotbollsplanen), vi går under sång och spel till kvarnen.

 

Varmt välkommna!

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA SÖNDAGEN DEN 20 MAJ 2018

EDHOLMA TOMTÄGAREFÖRENING KALLAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA SÖNDAGEN DEN 20 MAJ 2018

Stämman börjar klockan 13.00
Tornvillan i Vaxholm
Västra Ekuddsgatan 2
185 31 Vaxholm

Kaffe med bröd serveras till en kostnad av 40 kronor per person
Tag gärna med jämna pengar!

 

 

Förslag till dagordning vid årsmötet i Tornvillan den 20 maj klockan 13.00 2018

1 Mötets öppnande

2 Val av ordförande att leda förhandlingarna

3 Val av sekreterare

4 Mötets behöriga utlysande (kallelse med post eller e-post minst 14 dagar före)

5 Upprättande och godkännande av röstlängd och dagordning

6 Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokoll

7 Verksamhetsberättelse för 2017. Beslut att fastställa densamma

8 Framläggande av årsredovisning

9 Framläggande av revisionsberättelse

10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

11 Beslut om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning

12 Fastställande av budget

13 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

14 Fastställande av arvode till ledamöter och suppleanter för 2018

15 Val av styrelseledamöter samt suppleanter

16 Val av revisorer samt suppleanter

17 Val av valberedning

18 Vi söker medlemmar som vill ta hand om pilkastning, tombola, peka rätt, fiskdamm och kaffeservering samt gräsklippning runt stång och fotbollsplan.
Midsommarstången kläs på fredag klockan 15.00

19 Övriga frågor

20 Mötets avslutande

 

Edholma Tomtägareförening (ETF) Verksamhetsberättelse för år 2017

Årsstämman hölls den 21 maj i Tornvillan, Vaxholm. Under året har tre protokollförda sammanträden hållits.

Styrelsen har bestått av:
Peter Carlson                                                                        (ordförande)
Magnus Rittnor                                                                    (sekreterare)
Johan Lundin                                                                         (kassör)
Johan Torstenson                                                               (ledamot)
Peter Hagman                                                                    (ledamot)
Caroline Westcott                                                               (suppleant)
Lars Elison                                                                              (revisorer)
Lena Rinne och Kerstin Lindström                                 (revisorsuppleanter)
Bengt Elison och Lars-Åke Fredberg                            (valberedning)

Medlemmar: Föreningen har under året haft 105 medlemmar (en har avslutat medlemskap). Medlemsavgiften har varit 700 kr per tomt.
Naturvårdsdag/gemensam arbetsdag för alla medlemmar: Vid arbetsdagen 23 september röjdes det vid kvarnen och Badviken. Efter avslutad arbetsdag bjöds det på goda grillade korvar, läsk och öl. Ett stort tack till alla er som kom och arbetade för vår sak!
Övrigt: Dikning på västra är klar och vi ser hur resultatet faller ut vid årstidernas förändring. Om det inte torkar upp så överväger vi en träspång vid det sankaste partiet.

Midsommarfirande: På midsommaraftonen smyckades majstången med löv och blommor av glada barn och vuxna. Enligt gammal Edholmatradition hölls midsommarfirandet på midsommardagen vid kvarnen. Midsommar-tåget startade som vanligt vid Engqvists grind och gick till kvarnen under sång och musik av jazz trumpetaren Karl Olandersson. Edholma tomtägarförening gav Karl en Klong ljusstake som tack. Vid kvarnen var det dans runt majstången och olika aktiviteter som tombola, pilkastning, säckhoppning, potatislöpning m m. Styrelsen riktar ett stort tack till alla som ställt upp för att skapa detta lyckade arrangemang.
Den sedvanliga fotbollsmatchen mellan öns Östra och Västra sida spelades på söndagen under midsommarhelgen på den välklippta fotbollsplanen under ledning av domaren Bengt Elison. Detta år var det Västra sidan som vann matchen.
Simskola: Årets simskola var traditionsenligt veckorna 28 och 29.

 Edholma i december 2017

 

 Peter Carlson

ordförande Edholma Tomtägareförening    

Midsommar 2017

På Fredag klockan 15.00 klär vi stången vid Kvarnen

På Lördag  klockan 13.00 har vi avmarsch från Engqvist grind vid fotbollsplanen. Vi går till kvarnen under gemensam sång.

På Söndag klockan 11.00 är det fotbollsmatch mellan Östra och Västra

Vi söker fortfarande efter dansledare och någon som vill ta hand om fiskdamm eller annan godisaktivitet för barnen.

Midsommar 2016

Snart är det dags för underbara midsommar!

På Fredag klockan 13.00 klär vi stången vid Kvarnen.

På Lördag  klockan 13.00 har vi avmarsch från Enqvist grind vid fotbollsplanen. Vi går till kvarnen under gemensam sång för lek och dans vid kvarnen. Ta med kontanter för lotter och lekar.

På Söndag klockan 11.00 är det fotbollsmatch mellan Östra och Västra.

HJÄLP! Vi söker någon som vill ta hand om en ”godisstation” för barnen, exempelvis fiskdamm. Kontakta Magnus om ni har frågor, 070-715 58 87, magnus.rittnor@gmail.com