Driftproblem

LPS-pump

Skötsel av LPS-pumpen enligt Skandinavisk Kommunalteknik

LPS-pumpen har inbyggd automatik för start, stopp och larmnivå. Tryckavloppspumpen är konstruerad enligt gällande normer och väntas arbeta felfritt i åratal utan att förebyggande service behövs. Om pumpen av någon anledning ej skulle fungera, träder det automatiska larmsystemet i funktion och larm indikeras. Skulle detta hända skall servicestället genast kontaktas. Innan ni ringer och felanmäler till servicestället, kontrollera först att alla säkringar är hela, att strömbrytarna är tillslagna och att ström finns fram till pumpen.

Om pumpen måste lämna för service:
Två personer kan lätt lyfta upp pumpen efter att den stängts av. Pumpen sköljs av och kan täckas med plastsäck och tas in för service.
För felavhjälpning med gällande garantivillkor skall ett auktoriserat serviceföretag anlitas.

Alla frågor som rör LPS besvaras i första hand av Skandinavisk Kommunalteknik AB (www.kommunalteknik.se)

Andra auktoriserade serviceföretag i närområdet är för närvarande:

Roslagens VA-TEKNIK (www.roslagensvateknik.se)
Kero Pump (www.keropump.se)
Allpumpservice (www.allpumpservice.se)
Pumphuset Sverige AB (www.pumphuset.se)

Glöm inte att meddela EVA att din pump lämnats för service eftersom vi för statistik på trasiga pumpar. Skicka information om typ av fel, tidpunkt, serviceställe till Thomas Calissenorff thomas.jenny@live.se.

Egna erfarenheter

Häftiga regn har orsakat driftstopp för några LPS-pumpar anslutna till EVAs nät. Felet har orsakats av fuktinträngning i den elektronikbox som är monterad i LPS-brunnen. Boxen sitter i ett utrymme som normalt är väl dränerat genom det hål i brunnen som används för strömförsörjningen. Denna öppning kan dock sättas igen om jordfyllningen utanför brunnen ligger för högt eller om löv eller annat tränger in. För att förebygga detta problem bör man alltså lyfta på brunnslocket och kontrollera att dräneringsöppningen inte är igensatt. Om felet har uppstått kan det eventuellt avhjälpas genom att elektronikboxen öppnas och får torka invändigt. Alla ingrepp i elektronikboxen är en uppgift för en behörig elektriker.

Det har förekommit fall där LPS-brunnen har överfyllts och larmet aktiverats men pumpen har inte startats. Efter att pumpen startats manuellt med ”TEST-knappen” på elektronikboxen i brunnen har brunnen tömts och därefter har tömningen fungerat som den skall. Pumpen skall inte köras manuellt mer än en halv minut för att undvika torrkörning med åtföljande skador.

Om man tar för vana att stänga av pumpen och larmet när man lämnar fastigheten någon längre tid undviker man risken att pumpen skadas om den av någon anledning oavsiktligen startas och automatiken inte fungerar.

När en pump lyfts upp för kontroll så är den ofta inhöljd i diverse fett, smuts mm. Det har hänt att det räckt med att spola ren pumpen för att återfå normal funktion. Det kan alltså vara en lämplig förebyggande åtgärd att rengöra pumpen. Att lyfta upp och åter installera pumpen kräver dock förberedelser och noggrannhet.

Om pumpen behöver repareras av serviceföretag kan kostnaden bli 10000-20000 kr. Denna kostnad kan dock minskas betydligt om man själv lyfter upp pumpen, paketerar den i en sopsäck och levererar den till verkstaden. Det är också möjligt att kostnaden täcks av hemförsäkringen. Det är alltså lämpligt att se över sitt försäkringsskydd innan haveriet inträffar.

Frostskador

Sträng vinterkyla kylan har orsakat problem för vatteninstallationer på några fastigheter. Bl a några sönderfrusna vattenmätare. I ej varmbonade utrymmen räcker det inte alltid med värmeslingor runt mätaren vid extremt låga temperaturer. Mätarna kan behöva kläs in med frigolit eller liknande.
Det har hänt att vattenmätare frusit sönder efter ett kortare elavbrott.
Det finns all anledning att kontrollera sin installation med avseende på frostskyddet. När det blir varmare efter att en frostskada har inträffat kan utströmmande vatten orsaka stora skador och kostnader.
Stäng ventilen före vattenmätaren när huset lämnas under den kalla årstiden. Detta förhindrar i de flesta fall skador av utströmmande vatten om frostskyddet inte är tillräckligt. Märk väl att vattenmätaren fortfarande är vattenfylld och måste skyddas mot kyla även när ventilen är stängd.
Glöm heller inte att slå på VA-systemets värmekablar under vinterhalvåret.

Om vattenmätaren fryser sönder

Det åligger fastighetsägaren att anskaffa en ny mätare av den typ som är anvisad av EVA. Detta kan ske exempelvis genom Skandinavisk Kommunalteknik i Täby.
Den gamla mätaren ska sparas för att användas vid debitering av årets förbrukning.
EVA ska kontaktas för plombering av den nya mätaren och avläsning av den gamla.