Fiber / bredband

2020-05-25

Öppna stadsnäts hemsida finns inte längre utan har bytt namn till Open Infra och är en sammanslagning av oppnastadsnat.sestadsnatsbolaget.se och svenskinfrastruktur.se

Open Infra nås via https://openinfra.com/oppna-stadsnat/ där ni kan finna leverantörerna under rubriken ”Samlingsplats” men också ta kontakt för övriga fiberfrågor och beställningar.

 

 

2016-01-20

Till Edholmas fastigheter

Intresseanmälan om Optisk fiber

Allt är nu klart för att installera optisk fiber till fastigheterna på Edholma. Men innan installation vill Svensk Infrastruktur förvissa sig om att det finns tillräckligt stort intresse bland hushållen för att motivera installationen.

Svaren på bif enkät bildar underlag för det beslutet. Enkätsvaren är inte bindande för fastigheterna utan ett underlag för Sv Infrastrukturs beslut om installationen ska fullföljas.

Sänd enkätsvaren till gunnar.wattin@gmail.com senast 10 febr. Ange namn, fastighetsnr och svar på frågorna 1 och 2 genom att ange frågans nr med valt svarsalternativ, ex.vis fråga 1: Ja, fråga 2 :Vet inte.

Varje enkätsvar bekräftas. Kontakta mig om ingen bekräftelse kommer

 

Ca hälften av hushållen bör visa intresse för att vi ska vara helt säkra på att installationen genomförs. Om så sker kan priset variera beroende på antalet intresserade. Min tro är att priset kan ligga i intervallet 13.000-17.000 kr för fastigheter som har tomrör framdraget till hus (gäller stora flertalet) och att för övriga tillkommer rörläggning mellan tomtgräns och hus (utförs av Sv Infrastruktur och medger ROT).

Efter installation får vi ett sk open source-system vilket innebär att varje hushåll själv väljer mellan leverantörer för internet, tv och telefoni. Det går också att avstå eller bara välja internet för en begränsad tid (ex.vis under semestern). Ingen debitering sker för tid då inte leverantör valts.

Optisk fiber ger många möjligheter som inte är kända eller utnyttjas av alla. Möjlighet till kostnadsfria video- och telefonsamtal över hela världen, via TV spela upp tidigare sända program, visa mobilens innehåll på TV, screena filmer, installera huslarm och övervakning mm. Listan kan göras hur lång som helst. Och många nya möjligheter kommer att erbjudas i framtiden.

Fibernätet är framtidssäkert och kan i framtiden uppgraderas genom att fibern byts ut. Fler och fler nyttigheter och tjänster kommer att kräva fiber och regeringens målsättning är därför att alla fastigheter i landet ska ha tillgång till optisk fiber senast år 2020.

Nu har Edholma chansen att med kombinationen VVS, el och optisk fiber framtids- och kvalitetssäkra alla öns fastigheter. Hoppas vi tar tillvara den möjligheten!

Tack till Peter Carlsson och Magnus Rittnor för stöd i fiberarbetet och ett särskilt tack till Ove Svensson för arbetet med att kvalitetssäkra installationen och medverka i den detaljgenomgång av installationen som vi nyligen genomförde tillsammans med Sv Infrastruktur.

Hoppas på stort positivt gensvar från det stora flertalet fastigheter. Observera igen att detta inte är bindande utan en intresseförfrågan. Vid tillräckligt stort intresse kommer avtal med detaljinformation att sändas ut och driftsättning ske under våren.

Gunnar Wattin

Gunnar.wattin@gmail.com

Mob 070 515 3721