Kontroll av LPS-pumpar på Edholma

2013-11-08 – 2013-11-10 kontrollerades de LPS-pumpar som har lägre serienummer än 353742. Dessa tillhör EVA etapp 1. Kontrollen avsåg de två tryckströmbrytare som styr start/stopp av pumpen samt alarmfunktionen. Orsaken till kontrollen var att många pumpar inom den aktuella nummerserien har levererats med tryckströmbrytare som visat sig ha kvalitetsproblem. Kontrollen utfördes av tekniker från den amerikanska pumpleverantören. Från EVA deltog Åke Svensson.

Kontrollen utfördes på initiativ av Skandinavisk Kommunalteknik utan att EVA informerats i förväg. Därför fick inte heller EVA:s medlemmar någon förhandsinformation.
Kontrollen gjordes på samtliga tillgängliga pumpar inom etapp 1 (1:10,1:19,1:79 och 1:137 var ej tillgängliga vid kontrolltillfället)

Några pumpar uppvisade allvarliga fel. Dessa stängdes av utan vidare kontroll och berörda fastighetsägare är informerade.
Samtliga kontrollerade pumpar som var utrustade med den aktuella typen av tryckströmbrytare uppgraderades med nya brytare och funktionen verifierades medelst provtryckning. Totalt uppgraderades 32 pumpar.

Askholmarna ansluts till EVA:s nät

Fastightsägarna på Askholmarna, max 6 st, har beslutat att bilda en samfällighet för vatten och avlopp. Den nya samfälligheten kommer att lägga ledningar under vattnet mellan Stora Askholmen och Edholma och ansluta till EVA:s nät vid fotbollsplanen. Askholmarnas samfällighet (AVA ?) ansvarar för sitt eget nät fram till anslutningspunkten och kommer att bidraga i proportion till antalet medlemmar till drift och underhåll av de delar av det nuvarande nätet som används gemensamt med EVA.

Problem att få tillstånd

Lägesrapport 2012-10-24

När jag skickade information till Er den 3 september var vi övertygande om att vi skulle få klart alla tillstånd och genomföra utbyggnaden under hösten. Jag skrev om våra problem att få tillstånd att förlägga kanalisation och fiber mellan strandfästet på Vaxön och vårt befintliga nät som går till Borgmästargården. Problemet är att man planerar utbyggnad av bostäder efter Eriksövägen. Efter avslag att få förlägga i mark har vi gjort vårt yttersta att få tillstånd att dra tillfällig luftledning. Både Vaxholm Stad och Roslagsvatten har varit kallsinniga till detta. Vi får helt enkelt inget tillstånd, oavsett vad vi föreslår. Ska vi flytta sträckan vi lägger sjökabel för att ta oss till befintligt nät krävs nya tillstånd för detta. Mycket tråkigt det hela, framförallt att Vaxholms stad är så negativa till utbyggnaden till Edholma.

Vaxholm Stads plan är att nytt VA-nät ska byggas efter Eriksövägen 2013. Vi har då möjlighet att lägga med kanalisation och kan efter detta bygga klart fibernätet. Vi har löpande kontakt med Vaxholm Stad och Roslagsvatten för att få fram en detaljerad tidplan. Jag återkommer så fort vi har någon ny information. När vi har löst tillståndsfrågan kommer jag att kontakta alla fastighetsägare för dialog om intresse kvarstår att få anslutning.

Återkom gärna om Ni har några funderingar

Hälsningar

Hans Clasén

Ecofibre AB/Teknikbyrån Kabel-TV AB

0735 455549

Fiber försening

Lägesrapport 2012-05-19

Som flera av Er hörde i söndags så gör vi allt för att få fart på utbyggnaden av fibernätet på Edholma med målsättningen att allt ska vara klart senast i november i år. Anledningen till att vi inte genomförde utbyggnaden 2011 är tre. Tillstånd för byggnation, på Vaxön och över till Edholma skulle samordnas med Aktivhus, som planerade utbyggnad på Vaxön och Kullön. Detta projekt rann ut i sanden. Vi hade även missbedömt tiden då allt kanalisationsarbete skulle vara klart. Vi kan inte dra fiber innan all kanalisation (slang för fiber) är klar ute på Edholma. Det tredje problemet var LÅF markentreprenad som krävde ökad ersättning mm och som inte har samarbetat som planerat. Detta är historia och nu måste vi se framåt. De tillstånd som behövs ligger hos Vaxholm Stad, Länsstyrelsen för behandling. Tillstånd från Trafikverket är klart. Vi bevakar detta för att det ska gå så fort som möjligt.

Innan vi kan börja själva utbyggnaden måste vi dock få Ok från alla som tecknat avtal. Det avtal Ni skickat in skulle vara bekräftat inom 1 år för att gälla. Tiden för detta har gått ut. Jag måste få ett ok från Er, går bra att Ni svarar på detta mail, att Ni accepterar att vi tecknar avtal nu. Jag bifogar Ert mail svar till avtal som jag skrivet på och skickar tillbaka till Er. Detta är enklare än att vi ska skriva på helt nya avtal.

Det är några som inte skickar in avtal. Det är även några där jag saknar information om förläggning av kanalisation på egen tomt. Jag kontaktar Er separat.

Har Ni några frågor, återkom gärna till mig.

När det gäller frågor om tjänster mm, gå in och titta på www.vaxholmstadsnat.se

Hans Clasén

Ecofibre/Teknikbyrån Kabel-TVAB

 

 

Inget tillstånd att lägga sjökabel

Meddelande 5 jan 2012 från ansvariga för installation av optisk fiber på Edholma:

Jag är ansvarig för utbyggnaden på Edholma. Problemet är att vi inte fått tillstånd att lägga sjökabel där vi önskat. Det i kombination med att Aktivhus, inte fått klart med Vaxholm Stad om nybyggnation av bostäder. Jag arbetar på en ny lösning som jag hoppas vi kan realisera så fort våren kommer. Jag återkommer med mer information så fort jag vet något mera.

Hans Clasén

hans.clasen@ecoheating.se