Medlemsbrev om arrendeavtal

Edholma Båtunion, EBU 2014-06-26

Medlemsbrev 2014

Innehållet i detta medlemsbrev delges även medlemmarna i Edholma Båtklubb.
Information om diskussioner med Vaxholms Stad angående uppsägning av arrendeavtalet med EBK och EBU.

Som tidigare meddelats beslöt nämnden för teknik, fritid och kultur i Vaxholm 2014-04-10 att ge tekniska enheten i uppdrag att säga upp och omförhandla arrendena för Edholma Båklubb och Edholma Båtunion. Kommunens avsikt var att omedelbart säga upp båda klubbarnas arrendeavtal vilket skulle innebära att arrendena upphörde 2014-12-31. Vid ett möte 2014-05-15 med de båda klubbarna presenterade representanter för kommunen byggplanerna för Engarns trafikplats och avsikten var att överlämna uppsägningen. Den omedelbara uppsägningen har vi dock hittills lyckats förhindra genom att påvisa att de gällande arrendeavtalen enligt vår tolkning har en femårig varaktighet och inte kan avslutas på 6 månader. Kommunen tolkar avtalen på annat sätt och ett slutligt avgörande av den frågan skulle kunna tas i arrendenämnden. En sådan procedur är dock ingen av parterna intresserad av eftersom det inte gagnar det fortsatta samarbetet. Kommunen inbjuder till ett konstruktivt samarbete för att lösa parkeringsproblemen vid Engarn.

Vi kallades till ett nytt möte med kommunen 2014-06-03. Denna gång med deltagande av bl a kommunens stadsbyggnadschef och ledande politiker med engagemang i tekniska nämnden. När det gäller tolkningen av avtalen konstaterades vid detta möte bara att vi hade olika åsikter. Vid den tidpunkten var det ännu oklart om kommunen hade för avsikt att utföra uppsägningen enligt plan. Vi har senare fått besked om att uppsägningen är uppskjuten tills vidare men att detta inte ska tolkas som att vår tolkning av arrendeavtalen har accepterats. Under detta möte gick vi igenom olika tänkbara lösningar. Vi argumenterade för att finna en långsiktigt hållbar lösning. Parkeringsproblemen vid Engarn kan inte i längden lösas med en utökad ytparkering. Det lilla tillskott av parkeringsplatser som skulle kunna tas från båtklubbarna räcker inte långt. En långsiktig lösning kräver antagligen förändring av busslinjer så att behovet av parkering kan minskas och förflyttas längre ut på Resarö.

Vi har dock förklarat oss villiga att bidraga till en kortsiktig lösning under en begränsad tid om kommunen samtidigt planerar för en långsiktig lösning. En sådan lösning som har diskuterats ingående är att öppna grindarna till en av båtklubbarna eller del därav under den del av året då beläggningen inom klubbområdena är låg. Det är lätt att inse att det finns en del problem med denna lösning eftersom klubbarnas parkeringsplatser inte alls uppfyller de krav som ställs på en kommunal parkeringsplats. Detta är ändå ett förslag som väckt kommunens intresse.

Vi har även pekat ut vissa områden i närområdet som borde kunna användas till parkering. Kommunen kommer att återkomma rörande dessa områden. Vi får intrycket att man inte har inventerat alternativa platser för parkering utan har beslutat att säga upp gällande arrende för att få fria händer för kommande planering.

Ett alternativ som har nämnts men ännu inte formellt tagits upp med kommunen är att erbjuda en delfinansiering av projektet genom att klubbarna köper den mark som vi nu arrenderar. Ett sådant förvärv skulle trygga klubbarnas framtid men kräver givetvis ingående diskussioner inom respektive klubb och mellan klubbarna. Vi kommer att låta en oberoende värderingsman värdera marken.

Klubbarna kommer att bjudas in till ett nytt möte med kommunen i början av september.

/arbetsgruppen