Alla inlägg av Magnus Rittnor

Midsommarfirande

På Fredag klockan 13.00 klär vi stången vid Kvarnen

På Lördag  klockan 13.00 har vi avmarsch från Engqvist grind vid fotbollsplanen. Vi går till kvarnen under gemensam sång.

På Söndag klockan 11.00 är det fotbollsmatch mellan Östra och Västra

Obs!
Vi saknar spelman och ber alla om hjälp i sökandet, 2000 kr i arvode utlovas.

Vi behöver även någon som kan ordna fiskdamm till alla barn!

ETF har årsmöte 31/5 kl. 13.00

EDHOLMA TOMTÄGAREFÖRENING KALLAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA SÖNDAGEN DEN 31 MAJ 2015

Stämman börjar klockan 13.00
Tornvillan i Vaxholm
Västra Ekuddsgatan 2
185 31 Vaxholm
Kaffe med bröd serveras till en kostnad av 40 kronor per person.
Ta gärna med jämna pengar!

Har du inte fått kallelsen kan du höra av dig så skickar jag.
magnus@framtid.se eller 0707-155887

Vattensvstängning Fredagen den 26/9-2014

Hej. Fredagen den 26/9-2014 mellan klockan 07-16 så kommer vår entreprenör LL Dyk att utföra omkopplingsarbeten på dricks- och spillvattenledningar i Vaxholm. Detta kommer att beröra Er på Edholma och vi ber därför om följande hjälp: Tappa upp dricksvatten så Ni har under denna tid. Tillför så lite spillvatten som möjligt till avloppssystemet under denna tid.

Tack för hjälpen!

Med vänlig hälsning Roslagsvatten AB

Tack alla som gjorde fint vid kvarnen

naturvårdsdag

Stort tack till alla som hjälpte till att ta ned ekar och sly vid kvarnen. Ekarna togs ned för att ge mer ljus åt kvarvarande ekarna som stod för tätt. Vyn mot kvarnen från stigen blev och så bättre.
Sly togs bort i backen mellan midsommarstång och kvarn så vi har mer plats att sitta vid midsommarfirandet. Vi klädde även av stången och lade den vid sidan så det går enkelt att klippa till våren.

Vi var 21 vuxna och fem yngre som vid 12.30 åt 48 korvar, drack två flak öl samt coca-cola och vatten. Tack Benke för lån av grill.

Sopbåten

På lördag 13 september kommer sopbåten klockan 14.15-14.45

Mycket viktigt att alla som har sopor på bryggan även hjälper till att bära ombord. Senaste åren har allt färre hjälpt till att lasta båten och snart hinner vi inte få med alla sopor.

Driftproblem för LPS-pumpar p g a skyfall

Den senaste tidens häftiga regn har orsakat driftstopp för några LPS-pumpar anslutna till EVAs nät. Felet har orsakats av fuktinträngning i den elektronikbox som är monterad i LPS-brunnen. Boxen sitter i ett utrymme som normalt är väl dränerat genom det hål i brunnen som används för strömförsörjningen. Denna öppning kan dock sättas igen om jordfyllningen utanför brunnen ligger för högt eller om löv eller annat tränger in. För att förebygga detta problem bör man alltså lyfta på brunnslocket och kontrollera att dräneringsöppningen inte är igensatt.

Om felet har uppstått kan det eventuellt avhjälpas genom att elektronikboxen öppnas och får torka invändigt. Alla ingrepp i elektronikboxen är en uppgift för en behörig elektriker.

Medlemsbrev om arrendeavtal

Edholma Båtunion, EBU 2014-06-26

Medlemsbrev 2014

Innehållet i detta medlemsbrev delges även medlemmarna i Edholma Båtklubb.
Information om diskussioner med Vaxholms Stad angående uppsägning av arrendeavtalet med EBK och EBU.

Som tidigare meddelats beslöt nämnden för teknik, fritid och kultur i Vaxholm 2014-04-10 att ge tekniska enheten i uppdrag att säga upp och omförhandla arrendena för Edholma Båklubb och Edholma Båtunion. Kommunens avsikt var att omedelbart säga upp båda klubbarnas arrendeavtal vilket skulle innebära att arrendena upphörde 2014-12-31. Vid ett möte 2014-05-15 med de båda klubbarna presenterade representanter för kommunen byggplanerna för Engarns trafikplats och avsikten var att överlämna uppsägningen. Den omedelbara uppsägningen har vi dock hittills lyckats förhindra genom att påvisa att de gällande arrendeavtalen enligt vår tolkning har en femårig varaktighet och inte kan avslutas på 6 månader. Kommunen tolkar avtalen på annat sätt och ett slutligt avgörande av den frågan skulle kunna tas i arrendenämnden. En sådan procedur är dock ingen av parterna intresserad av eftersom det inte gagnar det fortsatta samarbetet. Kommunen inbjuder till ett konstruktivt samarbete för att lösa parkeringsproblemen vid Engarn.

Vi kallades till ett nytt möte med kommunen 2014-06-03. Denna gång med deltagande av bl a kommunens stadsbyggnadschef och ledande politiker med engagemang i tekniska nämnden. När det gäller tolkningen av avtalen konstaterades vid detta möte bara att vi hade olika åsikter. Vid den tidpunkten var det ännu oklart om kommunen hade för avsikt att utföra uppsägningen enligt plan. Vi har senare fått besked om att uppsägningen är uppskjuten tills vidare men att detta inte ska tolkas som att vår tolkning av arrendeavtalen har accepterats. Under detta möte gick vi igenom olika tänkbara lösningar. Vi argumenterade för att finna en långsiktigt hållbar lösning. Parkeringsproblemen vid Engarn kan inte i längden lösas med en utökad ytparkering. Det lilla tillskott av parkeringsplatser som skulle kunna tas från båtklubbarna räcker inte långt. En långsiktig lösning kräver antagligen förändring av busslinjer så att behovet av parkering kan minskas och förflyttas längre ut på Resarö.

Vi har dock förklarat oss villiga att bidraga till en kortsiktig lösning under en begränsad tid om kommunen samtidigt planerar för en långsiktig lösning. En sådan lösning som har diskuterats ingående är att öppna grindarna till en av båtklubbarna eller del därav under den del av året då beläggningen inom klubbområdena är låg. Det är lätt att inse att det finns en del problem med denna lösning eftersom klubbarnas parkeringsplatser inte alls uppfyller de krav som ställs på en kommunal parkeringsplats. Detta är ändå ett förslag som väckt kommunens intresse.

Vi har även pekat ut vissa områden i närområdet som borde kunna användas till parkering. Kommunen kommer att återkomma rörande dessa områden. Vi får intrycket att man inte har inventerat alternativa platser för parkering utan har beslutat att säga upp gällande arrende för att få fria händer för kommande planering.

Ett alternativ som har nämnts men ännu inte formellt tagits upp med kommunen är att erbjuda en delfinansiering av projektet genom att klubbarna köper den mark som vi nu arrenderar. Ett sådant förvärv skulle trygga klubbarnas framtid men kräver givetvis ingående diskussioner inom respektive klubb och mellan klubbarna. Vi kommer att låta en oberoende värderingsman värdera marken.

Klubbarna kommer att bjudas in till ett nytt möte med kommunen i början av september.

/arbetsgruppen

Kontroll av LPS-pumpar på Edholma

2013-11-08 – 2013-11-10 kontrollerades de LPS-pumpar som har lägre serienummer än 353742. Dessa tillhör EVA etapp 1. Kontrollen avsåg de två tryckströmbrytare som styr start/stopp av pumpen samt alarmfunktionen. Orsaken till kontrollen var att många pumpar inom den aktuella nummerserien har levererats med tryckströmbrytare som visat sig ha kvalitetsproblem. Kontrollen utfördes av tekniker från den amerikanska pumpleverantören. Från EVA deltog Åke Svensson.

Kontrollen utfördes på initiativ av Skandinavisk Kommunalteknik utan att EVA informerats i förväg. Därför fick inte heller EVA:s medlemmar någon förhandsinformation.
Kontrollen gjordes på samtliga tillgängliga pumpar inom etapp 1 (1:10,1:19,1:79 och 1:137 var ej tillgängliga vid kontrolltillfället)

Några pumpar uppvisade allvarliga fel. Dessa stängdes av utan vidare kontroll och berörda fastighetsägare är informerade.
Samtliga kontrollerade pumpar som var utrustade med den aktuella typen av tryckströmbrytare uppgraderades med nya brytare och funktionen verifierades medelst provtryckning. Totalt uppgraderades 32 pumpar.

Askholmarna ansluts till EVA:s nät

Fastightsägarna på Askholmarna, max 6 st, har beslutat att bilda en samfällighet för vatten och avlopp. Den nya samfälligheten kommer att lägga ledningar under vattnet mellan Stora Askholmen och Edholma och ansluta till EVA:s nät vid fotbollsplanen. Askholmarnas samfällighet (AVA ?) ansvarar för sitt eget nät fram till anslutningspunkten och kommer att bidraga i proportion till antalet medlemmar till drift och underhåll av de delar av det nuvarande nätet som används gemensamt med EVA.

Problem att få tillstånd

Lägesrapport 2012-10-24

När jag skickade information till Er den 3 september var vi övertygande om att vi skulle få klart alla tillstånd och genomföra utbyggnaden under hösten. Jag skrev om våra problem att få tillstånd att förlägga kanalisation och fiber mellan strandfästet på Vaxön och vårt befintliga nät som går till Borgmästargården. Problemet är att man planerar utbyggnad av bostäder efter Eriksövägen. Efter avslag att få förlägga i mark har vi gjort vårt yttersta att få tillstånd att dra tillfällig luftledning. Både Vaxholm Stad och Roslagsvatten har varit kallsinniga till detta. Vi får helt enkelt inget tillstånd, oavsett vad vi föreslår. Ska vi flytta sträckan vi lägger sjökabel för att ta oss till befintligt nät krävs nya tillstånd för detta. Mycket tråkigt det hela, framförallt att Vaxholms stad är så negativa till utbyggnaden till Edholma.

Vaxholm Stads plan är att nytt VA-nät ska byggas efter Eriksövägen 2013. Vi har då möjlighet att lägga med kanalisation och kan efter detta bygga klart fibernätet. Vi har löpande kontakt med Vaxholm Stad och Roslagsvatten för att få fram en detaljerad tidplan. Jag återkommer så fort vi har någon ny information. När vi har löst tillståndsfrågan kommer jag att kontakta alla fastighetsägare för dialog om intresse kvarstår att få anslutning.

Återkom gärna om Ni har några funderingar

Hälsningar

Hans Clasén

Ecofibre AB/Teknikbyrån Kabel-TV AB

0735 455549

Fiber försening

Lägesrapport 2012-05-19

Som flera av Er hörde i söndags så gör vi allt för att få fart på utbyggnaden av fibernätet på Edholma med målsättningen att allt ska vara klart senast i november i år. Anledningen till att vi inte genomförde utbyggnaden 2011 är tre. Tillstånd för byggnation, på Vaxön och över till Edholma skulle samordnas med Aktivhus, som planerade utbyggnad på Vaxön och Kullön. Detta projekt rann ut i sanden. Vi hade även missbedömt tiden då allt kanalisationsarbete skulle vara klart. Vi kan inte dra fiber innan all kanalisation (slang för fiber) är klar ute på Edholma. Det tredje problemet var LÅF markentreprenad som krävde ökad ersättning mm och som inte har samarbetat som planerat. Detta är historia och nu måste vi se framåt. De tillstånd som behövs ligger hos Vaxholm Stad, Länsstyrelsen för behandling. Tillstånd från Trafikverket är klart. Vi bevakar detta för att det ska gå så fort som möjligt.

Innan vi kan börja själva utbyggnaden måste vi dock få Ok från alla som tecknat avtal. Det avtal Ni skickat in skulle vara bekräftat inom 1 år för att gälla. Tiden för detta har gått ut. Jag måste få ett ok från Er, går bra att Ni svarar på detta mail, att Ni accepterar att vi tecknar avtal nu. Jag bifogar Ert mail svar till avtal som jag skrivet på och skickar tillbaka till Er. Detta är enklare än att vi ska skriva på helt nya avtal.

Det är några som inte skickar in avtal. Det är även några där jag saknar information om förläggning av kanalisation på egen tomt. Jag kontaktar Er separat.

Har Ni några frågor, återkom gärna till mig.

När det gäller frågor om tjänster mm, gå in och titta på www.vaxholmstadsnat.se

Hans Clasén

Ecofibre/Teknikbyrån Kabel-TVAB

 

 

Inget tillstånd att lägga sjökabel

Meddelande 5 jan 2012 från ansvariga för installation av optisk fiber på Edholma:

Jag är ansvarig för utbyggnaden på Edholma. Problemet är att vi inte fått tillstånd att lägga sjökabel där vi önskat. Det i kombination med att Aktivhus, inte fått klart med Vaxholm Stad om nybyggnation av bostäder. Jag arbetar på en ny lösning som jag hoppas vi kan realisera så fort våren kommer. Jag återkommer med mer information så fort jag vet något mera.

Hans Clasén

hans.clasen@ecoheating.se