Alla inlägg av Magnus Rittnor

Midsommarfirande

På Fredag klockan 13.00 klär vi stången vid Kvarnen

På Lördag  klockan 13.00 har vi avmarsch från Engqvist grind vid fotbollsplanen. Vi går till kvarnen under gemensam sång.

På Söndag klockan 11.00 är det fotbollsmatch mellan Östra och Västra

Obs!
Vi saknar spelman och ber alla om hjälp i sökandet, 2000 kr i arvode utlovas.

Vi behöver även någon som kan ordna fiskdamm till alla barn!

Vattensvstängning Fredagen den 26/9-2014

Hej. Fredagen den 26/9-2014 mellan klockan 07-16 så kommer vår entreprenör LL Dyk att utföra omkopplingsarbeten på dricks- och spillvattenledningar i Vaxholm. Detta kommer att beröra Er på Edholma och vi ber därför om följande hjälp: Tappa upp dricksvatten så Ni har under denna tid. Tillför så lite spillvatten som möjligt till avloppssystemet under denna tid.

Tack för hjälpen!

Med vänlig hälsning Roslagsvatten AB

Tack alla som gjorde fint vid kvarnen

naturvårdsdag

Stort tack till alla som hjälpte till att ta ned ekar och sly vid kvarnen. Ekarna togs ned för att ge mer ljus åt kvarvarande ekarna som stod för tätt. Vyn mot kvarnen från stigen blev och så bättre.
Sly togs bort i backen mellan midsommarstång och kvarn så vi har mer plats att sitta vid midsommarfirandet. Vi klädde även av stången och lade den vid sidan så det går enkelt att klippa till våren.

Vi var 21 vuxna och fem yngre som vid 12.30 åt 48 korvar, drack två flak öl samt coca-cola och vatten. Tack Benke för lån av grill.

Driftproblem för LPS-pumpar p g a skyfall

Den senaste tidens häftiga regn har orsakat driftstopp för några LPS-pumpar anslutna till EVAs nät. Felet har orsakats av fuktinträngning i den elektronikbox som är monterad i LPS-brunnen. Boxen sitter i ett utrymme som normalt är väl dränerat genom det hål i brunnen som används för strömförsörjningen. Denna öppning kan dock sättas igen om jordfyllningen utanför brunnen ligger för högt eller om löv eller annat tränger in. För att förebygga detta problem bör man alltså lyfta på brunnslocket och kontrollera att dräneringsöppningen inte är igensatt.

Om felet har uppstått kan det eventuellt avhjälpas genom att elektronikboxen öppnas och får torka invändigt. Alla ingrepp i elektronikboxen är en uppgift för en behörig elektriker.

Medlemsbrev om arrendeavtal

Edholma Båtunion, EBU 2014-06-26

Medlemsbrev 2014

Innehållet i detta medlemsbrev delges även medlemmarna i Edholma Båtklubb.
Information om diskussioner med Vaxholms Stad angående uppsägning av arrendeavtalet med EBK och EBU.

Som tidigare meddelats beslöt nämnden för teknik, fritid och kultur i Vaxholm 2014-04-10 att ge tekniska enheten i uppdrag att säga upp och omförhandla arrendena för Edholma Båklubb och Edholma Båtunion. Kommunens avsikt var att omedelbart säga upp båda klubbarnas arrendeavtal vilket skulle innebära att arrendena upphörde 2014-12-31. Vid ett möte 2014-05-15 med de båda klubbarna presenterade representanter för kommunen byggplanerna för Engarns trafikplats och avsikten var att överlämna uppsägningen. Den omedelbara uppsägningen har vi dock hittills lyckats förhindra genom att påvisa att de gällande arrendeavtalen enligt vår tolkning har en femårig varaktighet och inte kan avslutas på 6 månader. Kommunen tolkar avtalen på annat sätt och ett slutligt avgörande av den frågan skulle kunna tas i arrendenämnden. En sådan procedur är dock ingen av parterna intresserad av eftersom det inte gagnar det fortsatta samarbetet. Kommunen inbjuder till ett konstruktivt samarbete för att lösa parkeringsproblemen vid Engarn.

Vi kallades till ett nytt möte med kommunen 2014-06-03. Denna gång med deltagande av bl a kommunens stadsbyggnadschef och ledande politiker med engagemang i tekniska nämnden. När det gäller tolkningen av avtalen konstaterades vid detta möte bara att vi hade olika åsikter. Vid den tidpunkten var det ännu oklart om kommunen hade för avsikt att utföra uppsägningen enligt plan. Vi har senare fått besked om att uppsägningen är uppskjuten tills vidare men att detta inte ska tolkas som att vår tolkning av arrendeavtalen har accepterats. Under detta möte gick vi igenom olika tänkbara lösningar. Vi argumenterade för att finna en långsiktigt hållbar lösning. Parkeringsproblemen vid Engarn kan inte i längden lösas med en utökad ytparkering. Det lilla tillskott av parkeringsplatser som skulle kunna tas från båtklubbarna räcker inte långt. En långsiktig lösning kräver antagligen förändring av busslinjer så att behovet av parkering kan minskas och förflyttas längre ut på Resarö.

Vi har dock förklarat oss villiga att bidraga till en kortsiktig lösning under en begränsad tid om kommunen samtidigt planerar för en långsiktig lösning. En sådan lösning som har diskuterats ingående är att öppna grindarna till en av båtklubbarna eller del därav under den del av året då beläggningen inom klubbområdena är låg. Det är lätt att inse att det finns en del problem med denna lösning eftersom klubbarnas parkeringsplatser inte alls uppfyller de krav som ställs på en kommunal parkeringsplats. Detta är ändå ett förslag som väckt kommunens intresse.

Vi har även pekat ut vissa områden i närområdet som borde kunna användas till parkering. Kommunen kommer att återkomma rörande dessa områden. Vi får intrycket att man inte har inventerat alternativa platser för parkering utan har beslutat att säga upp gällande arrende för att få fria händer för kommande planering.

Ett alternativ som har nämnts men ännu inte formellt tagits upp med kommunen är att erbjuda en delfinansiering av projektet genom att klubbarna köper den mark som vi nu arrenderar. Ett sådant förvärv skulle trygga klubbarnas framtid men kräver givetvis ingående diskussioner inom respektive klubb och mellan klubbarna. Vi kommer att låta en oberoende värderingsman värdera marken.

Klubbarna kommer att bjudas in till ett nytt möte med kommunen i början av september.

/arbetsgruppen

Kontroll av LPS-pumpar på Edholma

2013-11-08 – 2013-11-10 kontrollerades de LPS-pumpar som har lägre serienummer än 353742. Dessa tillhör EVA etapp 1. Kontrollen avsåg de två tryckströmbrytare som styr start/stopp av pumpen samt alarmfunktionen. Orsaken till kontrollen var att många pumpar inom den aktuella nummerserien har levererats med tryckströmbrytare som visat sig ha kvalitetsproblem. Kontrollen utfördes av tekniker från den amerikanska pumpleverantören. Från EVA deltog Åke Svensson.

Kontrollen utfördes på initiativ av Skandinavisk Kommunalteknik utan att EVA informerats i förväg. Därför fick inte heller EVA:s medlemmar någon förhandsinformation.
Kontrollen gjordes på samtliga tillgängliga pumpar inom etapp 1 (1:10,1:19,1:79 och 1:137 var ej tillgängliga vid kontrolltillfället)

Några pumpar uppvisade allvarliga fel. Dessa stängdes av utan vidare kontroll och berörda fastighetsägare är informerade.
Samtliga kontrollerade pumpar som var utrustade med den aktuella typen av tryckströmbrytare uppgraderades med nya brytare och funktionen verifierades medelst provtryckning. Totalt uppgraderades 32 pumpar.